Sago Pondweed

Potamogeton pectinatus

Other Photos