Illinois Pondweed

Potamogeton illinoensis

Other Photos