Baby Pondweed

Potamogeton pectinatus

Other Photos